Projekt ” Chatka Wesołego Skrzatka realizacją marzeń najmłodszych” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

W ramach projektu realizowane będą zajęcia dodatkowe:

– religia

– j. angielski

– rytmika

– zajęcia z logopedą

– zajęcia z oligofrenopedagogiem ( dzieci niepełnosprawne)

– spotkania z psychologiem

– spotkania z pedagogiem