„MALUCH – edycja 2016”

FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI
NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 

 

Program „MALUCH” realizowany jest w 2016 r. w jednej edycji złożonej z 3 modułów, w których są dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.

 

Program ten od kilku lat wspiera funkcjonowanie placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi. Stworzono go po uchwaleniu tzw. ustawy żłobkowej, czyli ustawy o formach opieki nad dziećmi do lat 3, która funkcjonuje od 2011 r. Początkowo Maluch skierowany był tylko do samorządów.

 

Dzięki ustawie żłobki przestały być zakładami opieki zdrowotnej, nadzór nad nimi przejęło MRPiPS (wcześniej podlegały resortowi zdrowia); dzięki temu zaczęło ich przybywać. Jednak – choć liczba miejsc opieki nad najmłodszymi wzrosła w ciągu ostatnich lat o kilkaset procent – wciąż ich brakuje.

Dofinansowanie kończy się w grudniu 2016 roku.